Ordet Gestalt er opprinnelig tysk og kan forstås som noe i retning av et meningsfullt hele. I gestaltterapien er vi opptatt av hele mennesket – og har et samtidig fokus på tanker, følelser og kroppslige uttrykk. Primært gjennom samtale, men også gjennom andre kreative tilnærmingsmetoder, søker vi å bevisstgjøre og belyse klientens egne følelser, reaksjoner og handlinger. Dette gir klientene bedre mulighet til å erkjenne og se seg selv og sine valg, og til å bli oppmerksom på alternative valgmuligheter. Gestaltterapi anvendes særlig i forbindelse med håndtering av tidligere ubearbeidete opplevelser, i livskriser, eller i forbindelse med egenutvikling, – både på individ, par og gruppenivå.

Selve relasjonen mellom klient og terapeut er av stor betydning innenfor gestaltterapeutisk tekning. Terapeuten har ikke som ideal å være «objektiv» eller nøytral, men må selv være villig, og kvalifisert, til å gå klienten i møte i det vi kaller et Jeg-Du-forhold. For å kunne være helt tilstede, og åpent tilgjengelig for det klienten måtte trenge å arbeide med, er det viktig at terapeuten også selv har arbeidet grundig med egne emosjonelle utfordringer. Et annet sentralt prinsipp innenfor gestaltterapien er å ha fokus på det vi kaller awareness i møte med våre klienter, eller et særlig oppmerksomt nærvær i situasjonen.

Å gå i gestaltterapi kan vanskelig beskrives som en rask og lettvint «vei til frelse». Det kan være både smertefullt og krevende å gjenoppleve tidligere episoder og erfaringer i livet, eller å erkjenne seg selv som den man faktisk er. Det samme kan det være å innse sine egne begrensninger eller måtte stå overfor vanskelige personlige valg. Samtidig kan det også oppleves som en meningsfull og inspirerende prosess der også humor og latter har en viktig plass – på vei mot vekst og endring. Gestaltterapien regnes i dag for å være den psykoterapeutiske retningen med sterkest framvekst i den vestlige verden. Gestaltterapeutisk tenkning har samtidig oppnådd solid fotfeste innenfor coaching og rådgivning rettet mot næringsliv og bedriftsledelse, – og anvendes også i betydelig grad innenfor ulike former for opplæring.