Tag Archive for: kognitiv terapi

Behandling

Psykologiske problemer er ofte vanskelige og sammensatte og kan behandles på mange forskjellige måter. Med bakgrunn i kognitive og psykodynamiske grunnprinsipper tilbyr jeg individualsamtaler med en eklektisk tilnærmingsmåte.

Det er viktig at vi i samarbeid finner den beste måten å redusere dine problemer på. Behandlingsforløpet starter derfor med en kartlegging for å finne riktige fokusområder og riktig behandlingsform. Målet vil være å gjøre deg i best mulig stand til å mestre ditt eget liv slik at du får det bedre.

Psykolog Ole Gunnar Viken

Psykologiske problemer er ofte vanskelige og sammensatte og kan behandles på mange forskjellige måter. Med bakgrunn i kognitive og psykodynamiske grunnprinsipper tilbyr jeg individualsamtaler med en eklektisk tilnærmingsmåte.

Det er viktig at vi i samarbeid finner den beste måten å redusere dine problemer på. Behandlingsforløpet starter derfor med en kartlegging for å finne riktige fokusområder og riktig behandlingsform. Målet vil være å gjøre deg i best mulig stand til å mestre ditt eget liv slik at du får det bedre.

Du kan lese mer på Norsk Psykologforening sine sider.

Familieterapi

Familieterapi

«Sammen blir vi til»

Vi mennesker påvirker hverandre på godt og vondt. Familieterapi er en terapiform der vi får hjelp til å løse problemer vi opplever sammen med de som er viktigst for oss; familien, storfamilien og andre nære personer. Mitt utgangspunkt for familieterapi baseres på en grunnforståelse om at alle mennesker gjensidig påvirkes og påvirker de mennesker man er i relasjon til og at vansker forstås relasjonelt og ikke som noe som bor i det enkelte menneske. Familieterapi innebærer først og fremst å bringe sammen alle gode krefter for å bidra til utvikling og problemløsning for familier og enkeltindivider.

Når det blir vanskelig i familien

Det er ofte i de nære relasjonene, i familien vår, at samspillet og relasjonene kan oppleves fastlåste og vanskelige. Utfordringene kan komme i veien for samarbeid, mange kan kjenner på opplevelsen av å ikke blir hørt, sett eller misforstått, og gjentagende konflikter kan komme i veien for det gode fellesskapet.

Kom sammen med dine viktige relasjoner

I familieterapi og familiesamtaler kommer hele eller deler av familien sammen. Hvem som skal være med blir vi sammen enige om, basert på hva som er viktig for dere og hvilke relasjoner det er behov å skape endringer i. Jeg møter ofte besteforeldre, svigerforeldre, ekspartnere, bonusforeldre og barn i familiesamtaler. I samtalene vil jeg tilrettelegge for at hvert familiemedlem får mulighet til å sette ord på sin opplevelse, til å føle seg sett, hørt og forstått – med den viktige flokken som tilhørere. Slik kan dere som familie få et rom hvor dere kan bli tydeligere for hverandre og hvor hver og en kan sette ord på sin opplevelse.

Når vi mennesker føler oss forstått, når vår opplevelse og våre følelser blir møtt og anerkjent vil det ofte kjennes lettere å romme og tåle hverandre samt bevege seg videre til felles problemløsning. En problemløsning hvor vi kan finne gode løsninger og strategier på det som oppleves vanskelig og viktig.

Foreldreveiledning

Å være foreldre kan av ulike årsaker oppleves utfordrende og overveldende. Mange foreldre kan oppleve at kravene til foreldrerollen i dag er store, det er så mye vi skal få til og følge opp. Sosiale mediers fokus på foreldrerollen kan skape normer, ideer, om hva som er som er «rett og galt» knyttet til barneoppdragelse. For mange kan dette skape usikkerhet i foreldrerollen og medføre at de mister sine intuitive foreldreferdigheter. Ulike livsbelastninger og stress kan også gjøre foreldreoppgaven vanskeligere. Noen barn krever mer oppfølgning enn andre eller kan utfordre oss ekstra i foreldrerollen. Dette kan for eksempel handle om ulik eller for lik temperamentstil.

I foreldreveiledningen kan vi jobbe med hva som er viktig for dere foreldre å få til. Vi kan jobbe mot det gode familiesamspillet der dere både kan lytte til og lede barna/ungdommen deres på en god måte. Det handler om at dere kan få støtte og hjelp til å være den foretrukne utgaven av dere selv som foreldre og styrke og utvikle ønskede foreldreferdigheter. For noen kan det handle om å stå sammen og samarbeide om foreldrerollen.

Selv om foreldreveiledning primært retter seg mot dere som foreldre er jeg opptatt av å tilrettelegge for barnets stemme. Det betyr at jeg ønsker at barnet/ungdommen inviteres med til noen samtaler slik at de får muligheten til å påvirke og bli hørt. Mange barn kan synes det er vanskelig å sette ord på hva som er viktig for dem i terapirommet. Det er ingen krav om at de skal si noe men jeg er opptatt av at de blir gitt muligheten. Jo eldre barnet er jo mer naturlig er deres deltagelse i terapien.

Hvordan ser samtalene ut?

Hvordan ser samtalene ut?

Første gang du/dere kommer til time blir dere hentet av meg på venterommet i første etasje på Det Gule Huset. Jeg tilbyr alltid kaffe, te eller vann.

Jeg starter første samtale med å fortelle kort om meg selv så du/dere vet litt om hvem jeg er. I de første samtalene vil hovedfokus være å bli kjent og sammen få en forståelse av din eller deres livshistorie. Vi vil snakke om hva som fungerer og hva som oppleves utfordrende og vanskelig. Sammen blir vi enige om konkrete mål for terapien basert på hva som oppleves viktig for deg eller dere. Vi snakker om hvordan det kan gi mening å jobbe mot målene og hvordan vi kan jobbe sammen for at samtalene skal gjøre en viktig forskjell.

Kommer du alene vil en samtale vanligvis vare en time (60 min.). Kommer dere som par eller som en familie kan samtalen vare fra 1,5 til 2 timer (90-120min.). Hver samtale avsluttes med en kort oppsummering: Hva ble viktig for deg og dere? Er vi på sporet? Hva er viktig å ta med «ut av terapirommet» og er det noe som vil være spesielt viktig å fokusere på frem til neste samtale?

Vi blir ofte enige om «hjemmearbeid». Dette for å kunne fortsette den viktige prosessen hjemme, der det virkelig gjelder. Hjemmearbeid kan handle om å bryte noen mønster eller begynne med noe nytt. Det kan være å ta initiativ til mer sosial omgang, begynne å trene, bli tydeligere ovenfor partneren sin, gjennomføre en vanskelig samtale, utfordre engstelse gjennom å gjøre «modighetsøvelser» eller trene på å anerkjenne og tåle vanskelige følelser. Jobber vi mot plagsom angst kan eksponeringsøvelser være viktig for å utfordre angsten mellom timene.

Ofte kan vi problemløse og øve i selve samtalene på ferdigheter eller situasjoner som kan oppleves vanskelige, men viktige – som for eksempel å sette ord på egne følelser og behov ovenfor mennesker i livet vårt. Selv om vi kan snakke om vanskelige situasjoner og følelser er det ofte humor til stede i samtalene.

Noen ganger deler jeg konkrete verktøy som kan være til hjelp i forhold til det vi snakker om. Verktøyene tilpasses alltid den enkelte og tas kun i bruk om det oppleves riktig. Sammen kan vi etablere mer hensiktsmessige måter å forstå, handle og regulere egne følelser på. 

Vi vil ha forskjellige roller, men terapien bygger på et gjensidig likeverdig samarbeid. Ditt eller deres engasjement og involvering er helt avgjørende for et godt resultat, og vil være det som gir terapien drivkraft og retning. Min kunnskap og ulike strategier blir først nyttig når vi selv benytter dem og når de kan tilpasses akkurat deg eller dere.

Dere vil erfare at jeg inntar ulike roller i samtalene. Noen ganger inntar jeg posisjonen som «lærer» som deler verktøy og strategier som kan være hjelpsomme, for eksempel verktøy for å utfordre angst, selvkritiske stemmer, eller ulike måter å trene opp egen selvomsorg på. Andre ganger er jeg «treneren» som «pusher» og heier på det jeg har forstått er viktig å få til av endringer, men som kan oppleves vanskelig å komme i gang med. Jeg kan være med ut og øve på det som oppleves vanskelig, for eksempel å handle i butikker, ta kollektiv transport, begynne å trene, ta kontakt med fremmede etc.

Mest av alt er jeg en likeverdig, lyttende og støttende samtalepartner som sammen med deg eller dere kan finne ut av hva som er viktig – og hvordan du, eller dere, kan leve livet i tråd med det.

Samtalene holdes fortrinnsvis på kontoret, men kan gjøres ute på gåturer hvis det føles mer naturlig. For mange er det lettere å prate om seg selv, og få kontakt med følelsene sine i mer uformelle omgivelser hvor man ikke sitter ansikt til ansikt. I tillegg kan det å være ute i naturen ha en positiv terapeutisk effekt i seg selv.

Du eller dere bestemmer selv når vi skal avslutte terapisamtalene.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi

”Fra indre kritikk til indre støtte”

Mange synes at kognitiv terapi er en fornuftig, konkret og jordnær måte å jobbe med sine vansker på.

Kognitiv kommer av ordet kognisjon, som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden ubevisst velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen. Hva vi velger ut, og hvordan vi forstår det som skjer, avhenger av våre tidligere erfaringer, konteksten vi befinner oss i, våre relasjoner i og de forventninger vi har til den aktuelle situasjonen.

Våre tanker om en bestemt hendelse vil være med å påvirke hvilke følelser som blir knyttet til den: Én person kan synes det er morsomt å kjøre berg- og dalbane, en annen kan bli redd. Noen barn synes det er morsomt at en bølge slår over dem når de sitter på stranden, andre blir redde og begynner å gråte. Følelsen vi får i ulike situasjoner, samt hvordan vi forstår og tenker om det vi opplever, vil være med å påvirke følelsene – som igjen er avgjørende for våre handlinger. Det er ikke et poeng å tenke mer positivt – målet er å finne frem til mer nyttige, hjelpsomme og realistiske tanker.

Bevisstgjøring av tanker og følelser her og nå kan være begynnelsen på bedre mestring av den livssituasjonen man er i. Det kan ligge muligheter for endring i det å lete etter grunnleggende ideer om livet, forventninger til seg selv og til livet.

Målet med kognitiv terapi er problemløsning og mestring av hverdag og livsbelastninger. Endring kan skje gjennom økt forståelse av sammenhengen mellom tanker, følelser og handling. En typisk kognitiv-basert samtale vil ha fokus på forståelse og aksept av egne følelser samt tilegnelse av verktøy som kan øke mulighetene til i å bryte selvforsterkende onde sirkler – som kan være med å opprettholde psykiske og fysiske vansker.

Avtalt hjemmearbeid og eksponering er ofte en stor del av behandlingen. Hva som kan være hjelpsomt kommer vi frem til sammen.

Kognitiv terapi er målrettet, fokusert og ofte relativt kortvarig. Behandlingen er i stor grad her-og-nå-orientert, selv om den tar hensyn til det livet har gitt oss av bagasje som naturlig påvirker våre strategier og opplevelser her og nå.

Kognitiv terapi kan forstås som en individrettet behandlingsform. Fordi jeg forstår vansker relasjonelt og kontekstuelt vil alltid den enkeltes relasjoner og kontekst få plass i samtalene. Fordi jeg har med meg ulike terapeutiske retninger og forståelse av livsvansker vil jeg heller aldri jobbet ensrettet kognitivt.

En kognitiv innfallsvinkel kan være hjelpsomt hvis du har problemstillinger eller behov for hjelp knyttet til:

Veiledning

veiledning

Alle våre helsetilbud har et element av veiledning i seg.

Vi ønsker å hjelpe deg til å oppnå bedre helse, og ofte vil det innebære større eller mindre justeringer av hvordan du selv kan påvirke din tilværelse.
Måten vi veileder på vil variere ut fra hvilken tjeneste du oppsøker, men målet er det samme: å hjelpe deg til å hjelpe deg selv.

Akupunktur
Familieterapi
Fysioterapi
Jordmortjeneste
Kognitiv terapi
Psykologtjeneste
Psykomotorisk fysioterapi

Helse

helse

På Det Gule Huset finner du en rekke helseaktører som ønsker å fremme din fysiske såvel som din psykiske helse.

Vi vektlegger høy kvalitet og en helhetlig tilnærming i våre tjenester, og samarbeider gjerne på tvers av fagretningene for å hjelpe deg på best mulig måte.

Akupunktur
Fysioterapi
Gynekologi
Jordmortjeneste
Osteopati
Psykologtjeneste
Psykomotorisk fysioterapi
Ultralyd

Terapi & Samtale

veiledning

Vi tilbyr ulike tjenester og terapiformer hvor samtalen står i sentrum.

Enten du strever i en stresset tilværelse, ønsker en endring i livet, søker personlig utvikling, eller opplever psykiske plager som angst, depresjon eller spiseforstyrrelser, så vil våre dyktige terapeuter og veiledere kunne hjelpe deg. Alle har høy faglig kompetanse og bred erfaring i sin fagretning.

Coaching
Familieterapi
Gestaltterapi
Kognitiv terapi
Psykologtjeneste
Psykomotorisk fysioterapi