Tag Archive for: mestring

Familieterapi

Familieterapi

«Sammen blir vi til»

Vi mennesker påvirker hverandre på godt og vondt. Familieterapi er en terapiform der vi får hjelp til å løse problemer vi opplever sammen med de som er viktigst for oss; familien, storfamilien og andre nære personer. Mitt utgangspunkt for familieterapi baseres på en grunnforståelse om at alle mennesker gjensidig påvirkes og påvirker de mennesker man er i relasjon til og at vansker forstås relasjonelt og ikke som noe som bor i det enkelte menneske. Familieterapi innebærer først og fremst å bringe sammen alle gode krefter for å bidra til utvikling og problemløsning for familier og enkeltindivider.

Når det blir vanskelig i familien

Det er ofte i de nære relasjonene, i familien vår, at samspillet og relasjonene kan oppleves fastlåste og vanskelige. Utfordringene kan komme i veien for samarbeid, mange kan kjenner på opplevelsen av å ikke blir hørt, sett eller misforstått, og gjentagende konflikter kan komme i veien for det gode fellesskapet.

Kom sammen med dine viktige relasjoner

I familieterapi og familiesamtaler kommer hele eller deler av familien sammen. Hvem som skal være med blir vi sammen enige om, basert på hva som er viktig for dere og hvilke relasjoner det er behov å skape endringer i. Jeg møter ofte besteforeldre, svigerforeldre, ekspartnere, bonusforeldre og barn i familiesamtaler. I samtalene vil jeg tilrettelegge for at hvert familiemedlem får mulighet til å sette ord på sin opplevelse, til å føle seg sett, hørt og forstått – med den viktige flokken som tilhørere. Slik kan dere som familie få et rom hvor dere kan bli tydeligere for hverandre og hvor hver og en kan sette ord på sin opplevelse.

Når vi mennesker føler oss forstått, når vår opplevelse og våre følelser blir møtt og anerkjent vil det ofte kjennes lettere å romme og tåle hverandre samt bevege seg videre til felles problemløsning. En problemløsning hvor vi kan finne gode løsninger og strategier på det som oppleves vanskelig og viktig.

Foreldreveiledning

Å være foreldre kan av ulike årsaker oppleves utfordrende og overveldende. Mange foreldre kan oppleve at kravene til foreldrerollen i dag er store, det er så mye vi skal få til og følge opp. Sosiale mediers fokus på foreldrerollen kan skape normer, ideer, om hva som er som er «rett og galt» knyttet til barneoppdragelse. For mange kan dette skape usikkerhet i foreldrerollen og medføre at de mister sine intuitive foreldreferdigheter. Ulike livsbelastninger og stress kan også gjøre foreldreoppgaven vanskeligere. Noen barn krever mer oppfølgning enn andre eller kan utfordre oss ekstra i foreldrerollen. Dette kan for eksempel handle om ulik eller for lik temperamentstil.

I foreldreveiledningen kan vi jobbe med hva som er viktig for dere foreldre å få til. Vi kan jobbe mot det gode familiesamspillet der dere både kan lytte til og lede barna/ungdommen deres på en god måte. Det handler om at dere kan få støtte og hjelp til å være den foretrukne utgaven av dere selv som foreldre og styrke og utvikle ønskede foreldreferdigheter. For noen kan det handle om å stå sammen og samarbeide om foreldrerollen.

Selv om foreldreveiledning primært retter seg mot dere som foreldre er jeg opptatt av å tilrettelegge for barnets stemme. Det betyr at jeg ønsker at barnet/ungdommen inviteres med til noen samtaler slik at de får muligheten til å påvirke og bli hørt. Mange barn kan synes det er vanskelig å sette ord på hva som er viktig for dem i terapirommet. Det er ingen krav om at de skal si noe men jeg er opptatt av at de blir gitt muligheten. Jo eldre barnet er jo mer naturlig er deres deltagelse i terapien.