Tag Archive for: depresjon

Familieterapi

Familieterapi

«Sammen blir vi til»

Vi mennesker påvirker hverandre på godt og vondt. Familieterapi er en terapiform der vi får hjelp til å løse problemer vi opplever sammen med de som er viktigst for oss; familien, storfamilien og andre nære personer. Mitt utgangspunkt for familieterapi baseres på en grunnforståelse om at alle mennesker gjensidig påvirkes og påvirker de mennesker man er i relasjon til og at vansker forstås relasjonelt og ikke som noe som bor i det enkelte menneske. Familieterapi innebærer først og fremst å bringe sammen alle gode krefter for å bidra til utvikling og problemløsning for familier og enkeltindivider.

Når det blir vanskelig i familien

Det er ofte i de nære relasjonene, i familien vår, at samspillet og relasjonene kan oppleves fastlåste og vanskelige. Utfordringene kan komme i veien for samarbeid, mange kan kjenner på opplevelsen av å ikke blir hørt, sett eller misforstått, og gjentagende konflikter kan komme i veien for det gode fellesskapet.

Kom sammen med dine viktige relasjoner

I familieterapi og familiesamtaler kommer hele eller deler av familien sammen. Hvem som skal være med blir vi sammen enige om, basert på hva som er viktig for dere og hvilke relasjoner det er behov å skape endringer i. Jeg møter ofte besteforeldre, svigerforeldre, ekspartnere, bonusforeldre og barn i familiesamtaler. I samtalene vil jeg tilrettelegge for at hvert familiemedlem får mulighet til å sette ord på sin opplevelse, til å føle seg sett, hørt og forstått – med den viktige flokken som tilhørere. Slik kan dere som familie få et rom hvor dere kan bli tydeligere for hverandre og hvor hver og en kan sette ord på sin opplevelse.

Når vi mennesker føler oss forstått, når vår opplevelse og våre følelser blir møtt og anerkjent vil det ofte kjennes lettere å romme og tåle hverandre samt bevege seg videre til felles problemløsning. En problemløsning hvor vi kan finne gode løsninger og strategier på det som oppleves vanskelig og viktig.

Foreldreveiledning

Å være foreldre kan av ulike årsaker oppleves utfordrende og overveldende. Mange foreldre kan oppleve at kravene til foreldrerollen i dag er store, det er så mye vi skal få til og følge opp. Sosiale mediers fokus på foreldrerollen kan skape normer, ideer, om hva som er som er «rett og galt» knyttet til barneoppdragelse. For mange kan dette skape usikkerhet i foreldrerollen og medføre at de mister sine intuitive foreldreferdigheter. Ulike livsbelastninger og stress kan også gjøre foreldreoppgaven vanskeligere. Noen barn krever mer oppfølgning enn andre eller kan utfordre oss ekstra i foreldrerollen. Dette kan for eksempel handle om ulik eller for lik temperamentstil.

I foreldreveiledningen kan vi jobbe med hva som er viktig for dere foreldre å få til. Vi kan jobbe mot det gode familiesamspillet der dere både kan lytte til og lede barna/ungdommen deres på en god måte. Det handler om at dere kan få støtte og hjelp til å være den foretrukne utgaven av dere selv som foreldre og styrke og utvikle ønskede foreldreferdigheter. For noen kan det handle om å stå sammen og samarbeide om foreldrerollen.

Selv om foreldreveiledning primært retter seg mot dere som foreldre er jeg opptatt av å tilrettelegge for barnets stemme. Det betyr at jeg ønsker at barnet/ungdommen inviteres med til noen samtaler slik at de får muligheten til å påvirke og bli hørt. Mange barn kan synes det er vanskelig å sette ord på hva som er viktig for dem i terapirommet. Det er ingen krav om at de skal si noe men jeg er opptatt av at de blir gitt muligheten. Jo eldre barnet er jo mer naturlig er deres deltagelse i terapien.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi

”Fra indre kritikk til indre støtte”

Mange synes at kognitiv terapi er en fornuftig, konkret og jordnær måte å jobbe med sine vansker på.

Kognitiv kommer av ordet kognisjon, som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden ubevisst velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen. Hva vi velger ut, og hvordan vi forstår det som skjer, avhenger av våre tidligere erfaringer, konteksten vi befinner oss i, våre relasjoner i og de forventninger vi har til den aktuelle situasjonen.

Våre tanker om en bestemt hendelse vil være med å påvirke hvilke følelser som blir knyttet til den: Én person kan synes det er morsomt å kjøre berg- og dalbane, en annen kan bli redd. Noen barn synes det er morsomt at en bølge slår over dem når de sitter på stranden, andre blir redde og begynner å gråte. Følelsen vi får i ulike situasjoner, samt hvordan vi forstår og tenker om det vi opplever, vil være med å påvirke følelsene – som igjen er avgjørende for våre handlinger. Det er ikke et poeng å tenke mer positivt – målet er å finne frem til mer nyttige, hjelpsomme og realistiske tanker.

Bevisstgjøring av tanker og følelser her og nå kan være begynnelsen på bedre mestring av den livssituasjonen man er i. Det kan ligge muligheter for endring i det å lete etter grunnleggende ideer om livet, forventninger til seg selv og til livet.

Målet med kognitiv terapi er problemløsning og mestring av hverdag og livsbelastninger. Endring kan skje gjennom økt forståelse av sammenhengen mellom tanker, følelser og handling. En typisk kognitiv-basert samtale vil ha fokus på forståelse og aksept av egne følelser samt tilegnelse av verktøy som kan øke mulighetene til i å bryte selvforsterkende onde sirkler – som kan være med å opprettholde psykiske og fysiske vansker.

Avtalt hjemmearbeid og eksponering er ofte en stor del av behandlingen. Hva som kan være hjelpsomt kommer vi frem til sammen.

Kognitiv terapi er målrettet, fokusert og ofte relativt kortvarig. Behandlingen er i stor grad her-og-nå-orientert, selv om den tar hensyn til det livet har gitt oss av bagasje som naturlig påvirker våre strategier og opplevelser her og nå.

Kognitiv terapi kan forstås som en individrettet behandlingsform. Fordi jeg forstår vansker relasjonelt og kontekstuelt vil alltid den enkeltes relasjoner og kontekst få plass i samtalene. Fordi jeg har med meg ulike terapeutiske retninger og forståelse av livsvansker vil jeg heller aldri jobbet ensrettet kognitivt.

En kognitiv innfallsvinkel kan være hjelpsomt hvis du har problemstillinger eller behov for hjelp knyttet til:

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsform som omfatter hele kroppen. Den retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Pusten og spenningstilstander i muskulaturen endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Vedvarende spenningsmønstre kan over tid gi smertetilstander i muskelaturen, skjelettet og sener.

Psykomotorisk fysioterapi har blant annet som mål å være hjelp til selvhjelp.

«Følelsene leves i kroppen…vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen…, mens hjertet dunker i brystet..»

Behandlingen kan tilbys til barn, ungdom og voksne og passer for deg som;

  • har smertetilstander i muskulaturen som har vedvart over tid
  • plages med anspenthet
  • har plager relatert til pust
  • har angst og/eller depresjon, spiseforstyrrelser, traumer og ulike tretthetstilstander
  • har ønsker om å forebygge kroppslige plager

Behandlingen starter alltid med en undersøkelse og samtale.

Psykomtorisk fysioterapi som behandlingsform innebærer samtale og refleksjon, ulike former for massasje og berøring, gjøre seg nye bevegelseserfaringer, og øvelser for å øke bevisstheten rundt kroppen og pusten.

Behandlere

Nina R. Børnes

 

Behandling

IMG_4190

Akupunkturbehandling

I akupunkturbehandlingen brukes sterile engangsnåler som er svært tynne og myke, slik at det er minimalt med ubehag knyttet til innstikket. De settes i bestemte punkter som finnes spredt i et system over hele kroppen. Antall nåler som benyttes varierer ut fra bl.a. diagnose og plagenes varighet. Nålene står vanligvis inne i 15-30 minutter, men noen ganger er det nok å bare stimulere punktet med nålen og så ta den ut igjen. Dette gjelder f.eks. ved behandling av triggerpunkter i muskulatur. Jeg benytter også andre behandlingsteknikker, slik som kopping, moxa/varmebehandling og massasje/tøyninger.
Les mer her.

Fysioterapibehandling

Fysioterapibehandlingen omfatter en del manuelle teknikker, slik som:
• Bløtvevsbehandling/massasje
• Mobilisering og tøyninger
• Triggerpunktbehandling/IMS (intramuskulær stimulering med nåler)

I tillegg benyttes bl.a. fysioball/treningsball, strikk og balansepute til opptrening og øvelser – som enkelt kan overføres til et hjemmetreningsprogram.
Les mer her.